Wat is een challenge?

Een challenge is een uitdaging op ons pad richting een circulaire economie: een uitdagend vraagstuk dat wij omzetten naar een concrete opdracht. Met de expertise van onze partners hebben we verschillende systeem-uitdagingen geïdentificeerd: brede en complexe vraagstukken op weg naar de transitie. Het lastige aan deze vraagstukken is dat deze vaak door meerdere organisatie opgepakt moet worden en al gauw tussen wal en schip eindigen.

Door samen met overheden, ondernemers, en het onderwijs concrete projecten in de praktijk te brengen werken we aan oplossingen waarvan de impact een echo heeft door / op het systeem. De lessen van het ene project kunnen dus direct worden ingezet voor een grotere opgave. Op deze manier relateren de individuele challenges aan structurele, systemische uitdagingen.​ Afhankelijk van jouw perspectief, kun je op verschillende manier meedoen om deze uitdagingen aan te gaan.

Denk jij dat je één van de PRICE-vragen kunt beantwoorden?​

De circulaire economie is een middel tot een duurzame en inclusieve samenleving. Het is een economisch model dat maatschappelijke ontwikkeling ondersteunt door eerlijke distributie van grondstoffen zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden of het functioneren van de biosfeer te raken.

Het economische model is zo ingericht dat grondstoffen zo lang mogelijk hun waarde behouden. Je hergebruikt zoveel mogelijk materialen met een zo hoog mogelijke waarde en het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt gereduceerd.

Het gaat niet alleen om het behoud van de economische waarde van materialen. De circulaire economie voldoet aan voorwaarden die betrekking hebben op gezondheid & welzijn en biedt toegevoegde waarde die verder reikt dan geld alleen. Het ondersteunt cultuur en maatschappij en houdt de leefomgeving in stand.

De circulaire economie zorgt ervoor dat een regio veerkrachtig is en zich kan aanpassen aan veranderingen en externe shocks (zoals een financiële crisis of oorlogen).​

Van bos naar bouw

Biobased bouwen is het gebruiken van biologische en organische materialen. Deze zijn gemaakt van hout, hennep, vlas, stro, of de wilde reuzebereklauw. Deze materialen kunnen altijd terug naar de natuur, leveren gezondheidsvoordelen op en kunnen we in theorie oneindig kweken. En het levert milieuvoordelen op..

Van slopen naar oogsten

Het terugwinnen en opnieuw inzetten van bestaand materiaal uit de gebouwde omgeving noemen we Urban Mining. Vaak degraderen deze materialen in kwaliteit en worden gestort als fundering onder wegen. Wanneer de levensduur van een gebouw voltooid is wordt het gesloopt. Hoe maken we demonteren minder arbeidsintensief en kostbaar? ​

Circulaire gebiedsontwikkeling

Circulaire Gebiedsontwikkeling gaat over het begrijpen, respecteren en positief bevorderen van het metabolisme van een gebied. De stofwisseling door een regio of stad bekijken we vanuit de thema’s klimaatbestendigheid, water, biodiversiteit, materialen, energie en mobiliteit. Het gebied en de stad is het knooppunt waar al deze thema's en grondstoffenstromen samenkomen.

De challenge moet het verschil maken op een circulaire innovatie: systeem-veranderend ​

Concrete en praktisch resultaten zijn haalbaar ​

Flevolandse partijen zijn betrokken & doen mee met een positieve energie: lokaal actief netwerk ​

Het onderwijs (studenten en/of onderzoekers) kan aanhaken

Challenge pijplijn

We brengen partijen samen en denken mee over uitdagingen die voor ons liggen. Van tekentafel tot prototype: samen gaan we op zoek naar antwoorden. In wisselende teams wordt er gewerkt aan circulaire projecten. Regie en eigenaarschap liggen telkens bij een andere partij. Soms staat een grensverleggend onderzoek centraal, de andere keer gaan we aan de slag met vragen uit het bedrijfsleven. Deze werkwijze vind je in onze challenge pijplijn. 

De challenge pijplijn toont de route die een PRICE-challenge aflegt. Een kans of uitdaging wordt omgevormd tot een project. We kijken eerst of er een potentiële innovatie mogelijk is en stellen een projectteam samen. In een team zijn Overheid, Ondernemer en Onderwijs vertegenwoordigd. Als aan de randvoorwaarden is voldaan, werken we naar een prototype dat we kunnen testen in de praktijk. De lessen die we hieruit leren vormen de voedingsbodem voor volgende projecten: zodat we altijd vooruit gaan en versnellen.